Lokaal Circulair
DOE-NETWERK VOOR CIRCULAIRE STEDEN EN GEMEENTEN

lokaal circulair

Wat is een circulaire stad of gemeente? Een definitie

ICLEI (Local Governments for Sustainability is een internationale niet-gouvernementele organisatie die advies biedt aan lokale overheden om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen) beschrijft een circulaire stad of gemeente als volgt:

"Een circulaire stad of gemeente bevordert de transitie van een lineaire naar een circulaire economie op een geïntegreerde manier, via het geheel van stedelijke functies, diensten en plekken en dit in samenwerking met burgers, bedrijven en kennisinstellingen.

In de praktijk betekent dit een verschuiving van het "take, make, dispose"-model van de lineaire economie naar een economisch systeem waarin businessmodellen en aangepast gedrag leiden tot een ontkoppeling van economische activiteiten en grondstoffengebruik. De waarde van infrastructuur, producten, componenten, materialen en voedingsstoffen blijft zo lang mogelijk behouden in gesloten materiaalkringlopen. Er is bijzondere aandacht voor waardeketens zoals die voor elektronica, ICT, batterijen, voertuigen, verpakkingen, plastics, textiel, bouwen en voedsel. Schadelijk grondstoffenverbruik wordt vermeden en materialen worden herhaaldelijk hergebruikt en gerecycleerd in plaats van te worden herleid tot afval.

Door deze circulaire transitie proberen steden en gemeenten de leefbaarheid te verbeteren, emissies te verlagen, biodiversiteit te beschermen en te verbeteren, en sociale ongelijkheid te verminderen in lijn met de Sustainable Development Goals."

Waarom circulair gaan in steden en gemeenten?

De fysieke gemeente of stad...
Enerzijds zijn er de steden en gemeenten van bakstenen, asfalt en groen op een heel kleine oppervlakte: het fysieke lokaal bestuur. Steden en gemeenten zijn compact, en daarom een ideaal laboratorium om te experimenteren met (her)gebruik van ruimte of gebouwen, of om proefprojecten te doen met stromen van energie, water, logistiek of voedsel.

... en de sociaal-economische gemeente of stad
Anderzijds is er het lokaal bestuur van werken, wonen en leven: steden en gemeenten als sociaal-economisch weefsel. Steden en gemeenten brengen uiteenlopende mensen bij elkaar, elk met hun eigen doelen, drive en dada’s. Daarom zijn dit een ideale laboratoria voor bottom-up burgerinitiatieven, creativiteit en innovatie voor de circulaire economie.