Onze aanpak / Werkagenda's
Bio-economie

werkagenda waterkringlopen

Werkpaden en acties

6 werkpaden worden gedefinieerd volgens centrale ambities voor de ontwikkeling van de Bio-Economie in Vlaanderen: 

  1. Vezel 2.0 - Uitbouw van vezelketens in Vlaanderen
  2. Bio-chemicaliën die bijdragen aan een verduurzaming van de Vlaamse chemie
  3. Het sluiten van nutriëntenkringlopen, gekoppeld aan de productie van groen gas 
  4. Het sluiten van de koolstofcyclus
  5. Verhogen van de beschikbaarheid van biogrondstoffen 
  6. Opzetten van logistieke ketens en biohubsMet dit werkpad willen we een betere inventarisatie van biomassareststromen realsieren, vraag en aanbod linken door samenwerking, en kennis opbouwen via onderzoek en experimenten.

Deze ambities worden de komende weken met acties uitgebouwd. Daarom werken we met concrete projectideeën en organisaties die als trekker willen optreden om de bio-economie in de praktijk te brengen. 
 
Wat houden deze ambities in?

1. Vezel 2.0 - Uitbouw van vezelketens in Vlaanderen: 
Vlaanderen heeft ervaring met het telen en verwerken van vezelachtige industriële gewassen. Op basis hiervan, en de beschikbaarheid van vezels in allerhande vormen - in gewassen, gewasresten en reststromen van landschapsonderhoud -  is een eerste ambitie om vanuit Vlaanderen in te zetten op uit uitbouwen van vezelketens, in navolging van bestaande expertise op onder meer vlasverwerking. Een revival van de vezelketen dus, onder de noemer ‘vezel 2.0’. 
 
2. Bio-chemicaliën die bijdragen aan een verduurzaming van de Vlaamse chemie
Er is een sterke technologische expertise aanwezig in Vlaanderen – in bedrijven en onderzoeksinstellingen - rond biologische/biochemische verwerking van biomassa tot chemische componenten. Daarnaast is de chemische sector sterk verankerd in Vlaanderen, met bedrijven die op zoek zijn naar hun plaats in een toekomstige CO2-neutrale maatschappij. Biogrondstoffen zijn een component voor de verduurzaming van koolstofhoudende chemische producten, naast recycling en CO2 hergebruik. De ambitie die we hier willen formuleren is de verdere uitbouw in Vlaanderen van waardeketens die bijdragen aan de productie van bio-chemicaliën om ook binnen chemische sectoren het gebruik aan fossiele grondstoffen te kunnen afbouwen.
 
3. Het sluiten van nutriëntenkringlopen, gekoppeld aan de productie van groen gas:
Het sluiten van kringlopen is een essentieel onderdeel van de circulaire economie. Dan denken we aan water-, koolstof- of nutriëntenkringlopen en het op peil houden van bodemkwaliteit.  Voor de groei van planten en dieren zijn nutriënten, waaronder stikstof en fosfaat, essentieel. Van nature is er sprake van een kringloop van nutriënten: planten nemen nutriënten op uit bodem of water, mensen en dieren nemen nutriënten op door planten of vlees te eten, nutriënten keren terug naar bodem en water via urine, mest, bladval en de vertering van plantenresten.[1]

[1]Uit https://www.tcbodem.nl/publicaties/bodembeheer/569-a059-2010-advies-sluiten-nutrientenkringlopen-1/file 

4. Het sluiten van de koolstofcyclus
Een centrale ambitie binnen de circulaire bio-economie is te streven naar biologische koolstofcycli die netto geen extra CO2 toevoegen of zelfs CO2 onttrekken uit de atmosfeer. 
 
In de context van de bio-economie duiden we daarbij op de volgende doelstellingen:
  • Het verhogen - of minimaal in stand houden - van het organische stof gehalte in landbouwbodems, door het terugbrengen van koolstof in de bodem 
  • Langdurige opslag van biogene koolstof, bv in bouwmaterialen of biochar
  • Circulaire gebruik van koolstof: recuperatie en gebruik van CO2 voor koolstofhoudende chemicaliën/kunststoffen of brandstoffen
5. Verhogen van de beschikbaarheid van biogrondstoffen 
Om de vorige ambities te ondersteunen dient te worden ingezet op een verhoging van de beschikbaarheid van biogrondstoffen in Vlaanderen. Dit heeft een logistieke kant (zie volgende ambitie), maar ook op gebied van biomassaproductie zijn er stappen te nemen. Daarbij kijken we naar verschillende sectoren namelijk de landbouw, het natuur-en landschapsbeheer (incl. bosbeheer) en nieuwe processen.
 
6. Opzetten van logistieke ketens en biohubs 
Naast kleinschalige valorisatie is het connecteren van (verspreide) grondstof voor verwerking op schaal één van de belangrijkste uitdagingen in de bio-economie. Het opzetten van logistieke ketens en regionale verzamel/verwerkingspunten is daarom één van de speerpunten binnen de bio-economie.