Onze aanpak / Werkagenda's
Bio-economie

werkagenda waterkringlopen

Werkpaden en acties

Om onze doelen te realiseren definiëren we drie werkpaden.

1. Nieuwe samenwerkingen voor betere valorisatie
Met dit werkpad willen we een betere inventarisatie van biomassareststromen realsieren, vraag en aanbod linken door samenwerking, en kennis opbouwen via onderzoek en experimenten.

2. Nieuwe teelten ondersteunen
Met dit werkpad willen we de basis van de biomassa, de gewassen, versterken. We gaan op zoek naar meer opbrengst met minder gebruik van hupbronnen. Ook moeten onze gewassen bijdragen aan een grotere agrobiodiversiteit en bestand zijn tegen klimaatverandering. We werken hiertoe een duidelijk innovatieproces uit.

3. Aansluiten bij bredere reststromen
Met dit werkpad onderzoeken we hoe ook reststromen die niet uit de bio-economie komen, zoals afvalgassen, restwarmte, grijs water... uit de stade en de industrie, ingezet kunnen worden voor de productie van biologisch materiaal.

1.1
Inventariseren van bestaande biomassa-stromen
1.2
Realiseren van nieuwe samenwerkingen om tussenschakels in biogebaseerde waardeketens op te bouwen
1.3
Kennis opbouwen en delen rond optimale cascadering van biomassa gebruik over alle sectoren heen
1.4
O&O voor meer hoogwaardige valorisatie van bestaande biomassastromen
1.5
Opzetten en faciliteren van pilootprojecten
1.6
Opzetten van vooronderzoek van lokale en regionale biomassa-hubs
1.7
Ondersteunen van ambitieuze circulaire bio-economie spelers
2.1
Methodische start van teelt introductie door opbouw van drie projecten
2.1.1
Innovatieproces definiëren
2.1.2
Experimenten om het proces te valideren
2.2
Diversificatie van teelt introducties
3.1
Inventarisatie van bestaande kennis rond afvalstromen en gelieerde actoren voor de opzet van een demonstratieproject
3.2
Ontwikkeling van demonstratieprojecten binnen de industriële omgeving (focus op afvalgassen & energie)
3.2.1
Opstellen van een shortlist van potentiële projecten
3.2.2
Ontwikkeling van de demonstratieprojecten en in kaart brengen van de beperkingen en uitdagingen die naar boven komen
3.2.3
Extra focus op de opmaak van de businesscase bij elk demonstratieproject
3.3
Ontwikkeling van demonstratieprojecten rond recuperatie van afvalstromen en -gassen uit andere sectoren

Werkpaden: de visual

We maakten een visueel overzicht van de werkpaden van de werkagenda.