Water on Stage

Nieuw project strijdt voor meer water in de stad

Het Water on Stage project wenst water op een slimme en schone manier weer meer te integreren in het stedelijk weefsel. Een benadering op wijkniveau is hierbij optimaal en volgt de internationale trend binnen de energie-, materialen- en waterwereld, richting robuustere en veerkrachtigere steden.

In tijden van urbanisatie, langere droogteperiodes en intensere neerslag, door de klimaatwijziging, zal het belang van een doordacht watermanagement en het circulair en lokaal gebruik van alternatieve waterbronnen, zoals grijs water en regenwater, gegarandeerd toenemen. Analoog aan energievoorziening is er ook bij water een internationale trend richting decentraal beheer. Een optimaal stedelijk watermanagement is finaal te zoeken in een uitgebalanceerd hybridesysteem, waar centrale en decentrale maatregelen elkaar aanvullen en versterken.

Dankzij grootschalige reconversies van stadswijken is actie op relatief korte termijn mogelijk. De Hertogensite te Leuven is bij uitstek een voorbeeld van een dergelijke site. Binnen Europa is het één van de grootste nieuwe binnenstedelijke ontwikkelingen (6ha) en zodoende een uiterst geschikte locatie voor een zichtbaar referentie project. Via het betrekken van burgers in het beheer (nieuwe businessmodellen) en de monitoring (citizen science) streven we finaal naar een grote betrokkenheid.

Inhoudelijk zal Water on Stage inzicht verstrekken in de mogelijkheden voor waterbesparing, lokale en circulaire waterzuivering- en management en het optimaal inzetten van regenwater binnen stadsontwikkelingsprojecten. Tijdens het ontwerp wordt bestudeerd hoe we water binnen een stedelijke context terug naar de mensen kunnen brengen door de integratie in de architectuur, water hergebruik, implementatie van een waterspeeltuin en stadslandbouw-irrigatie. Het project resulteert in een gedetailleerd monitorings- en communicatieplan. Hieruit leren we welke opvolging en sturing noodzakelijk is bij de implementatie van een innovatief waternetwerk en hoe de resultaten op een behapbare wijze kunnen gecommuniceerd worden naar operatoren, bewoners en geïnteresseerden in het algemeen.

Download pdf bestand

VITO

Partners Resiterra nv, De Watergroep, Atrium Green

Sectoren