We're hiring: Projectmedewerker C-MARTLIFE traject consumentengedrag

dinsdag 22 juni 2021

Om de transitie naar een circulaire economie binnen én buiten Vlaanderen te realiseren zoekt het team Vlaanderen Circulair een projectmedewerker voor het Europees LIFE IP project C-MARTLIFE. 

Kenmerken van de functie

Vlaanderen Circulair heeft van de Vlaamse Regering als opdracht gekregen om burgers, bedrijven en organisaties te bewegen in de richting van een circulaire economie, waarin niets verloren gaat: producten worden hersteld, hergebruikt, gerecycleerd, opgewaardeerd, ....

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, financiers, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen. Het partnerschap Vlaanderen Circulair wordt ondersteund door een multidisciplinair team dat is ingebed bij de OVAM. Daarnaast is Vlaanderen Circulair ook een bredere beweging van burgers, ondernemers, middenveldorganisaties, lokale overheden, … die initiatieven in de circulaire economie willen opzetten. Hen verbinden en begeleiden we actief.

Om de transitie van een lineaire naar een circulaire economie te versnellen, zet Vlaanderen Circulair actief in op de hefboom “jobs en vaardigheden in een circulaire economie”. Zo houdt Vlaanderen Circulair sinds 2015 workshops en trajecten waar studenten en (young) professionals actiegericht bijleren over circulaire economie en ecodesign. De 2 trajecten waar het meest op werd ingezet zijn enerzijds de ecodesign challenges, een tweedaagse, ingebed in het curriculum van studenten hoger onderwijs. Anderzijds bootcamps circulaire economie, een traject van 5 dagen met natraject.

In 2020 heeft OVAM het Europees LIFE IP project C-MARTLIFE binnengehaald C-MARTLIFE staat voor Circular Material Approach On Residual waste Targets and a litter Free Environment. In dit project is OVAM de coördinator en werkt ze nauw samen met andere partners aan het sluiten van materialenkringlopen, met een bijzondere focus op kunststoffen. Het uiteindelijke doel van het project is om de hoeveelheid restafval te verminderen. Dit wilt C-MARTLIFE realiseren door minder materialen in omloop te brengen, eco-design principes te ontwikkelen voor een duurzame kunststoffenmarkt, recyclage te optimaliseren maar ook door actief zwerfvuil aan te pakken.. Onder dit grote LIFE-project is een deelproject voorzien over disseminatie en sensibilisering: “Ecodesign challenges, bootcamps and educational programme development on consumer behaviour”.

Dit deelproject focust op de ondersteuning van circulaire voortrekkers als ambassadeurs van circulair consumentengedrag. Het project voorziet in 3 trajecten van één jaar waarin telkens toegewerkt wordt naar prototypes van een oplossing voor een maatschappelijke uitdaging. In 3,5 jaar schalen we op van een Vlaams traject naar een Europees traject, om zo de competenties te delen met andere landen en een veerkrachtiger netwerk te vormen. De deelnemers en geïnteresseerden in dit thema worden samengebracht in een lerend netwerk dat zichzelf kan versterken.

Het team Vlaanderen Circulair is op zoek naar een projectmedewerker voor het deelproject binnen C-MARLIFE.

Als projectmedewerker bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en het behalen van de deliverables. U doet dit echter niet alleen. Voor de eigenlijke uitvoering van het project en het organiseren en mee begeleiden van de verschillende trajecten wordt beroep gedaan op externen middels een overheidsopdracht. U fungeert daar als eerste aanspreekpunt.

Takenpakket

 • U concretiseert het project samen met de externe partij;
 • U bouwt een partnerschap op rond het traject waar onderlinge rollen duidelijk zijn en opgevolgd worden;
 • U zorgt voor inhoudelijke afstemming met experts en met de deelnemers van het traject en eerdere trajecten;
 • U zorgt voor projectmatige en inhoudelijke samenhang met de huidige educatieve en ondernemingsondersteunende werking van Vlaanderen Circulair en de OVAM;
 • U bewaakt in samenwerking met de projectcoördinator van C-MARTLIFE en de financiële dienst van de OVAM de budgetten;
 • U stelt het project voor op (inter)nationale fora en congressen;
 • U detecteert nieuwe kansen voor samenwerkingen en vervolg projecten.

Profiel

We zoeken een medewerker die zelfstandig werkt, goed kan omgaan met stress en zich makkelijk aan veranderende omstandigheden kan aanpassen.  Bovendien bent u een echte teamplayer, een gedreven projectmedewerker die vooruit denkt én tegelijkertijd resultaatgericht werkt. U bezit de competenties om een deelproject binnen een groot project te trekken. U bent gericht is op samenwerking en gaat actief op zoek naar samenwerkingsverbanden. U heeft een neus voor opportuniteiten en de capaciteiten om partners en stakeholders te overtuigen om mee in te zetten op het project.

U bent doordrongen van de principes van een circulaire economie en u heeft ervaring met participatietrajecten en lerende netwerken. U bent bereid kennis te delen en systematisch door te geven aan collega's.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 • U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be
 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U heeft ervaring in projectwerking, in het uitwerken en opvolgen van een projectplanning en in het nauwgezet opvolgen en rapporteren van budgetten, uurstaten, inhoudelijke voortgang;
 • U heeft ervaring in participatietrajecten en het motiveren van inhoudelijk experten en partners in ruime zin zodat zij actief bijdragen aan de resultaten van het project;
 • U heeft ervaring in het gebruik van verschillende communicatiemiddelen om o.a. de ‘best practices’ te verspreiden en belanghebbenden te inspireren;
 • U heeft een kennis van de circulaire economie principes. Het hebben van een netwerk op het vlak van circulaire economie, design thinking en educatieve trajecten is een pluspunt;
 • U heeft ervaring met het creëren van draagvlak bij interne en externe belanghebbenden;
 • U beschikt over een zeer goede kennis van Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk. U beheerst het Engels zodanig dat u kan vergaderen, teksten kan nalezen, schrijven en presentaties geven in deze taal;
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie - niveau 1.
 • Inleving: alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren - niveau 2.
 • Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is - niveau 2.
 • Netwerken: ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen - niveau 2.
 • Visie: feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen - niveau 2.
 • Innoveren: vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen - niveau 1.
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren - niveau 2.

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 31. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van de transitiemanager Vlaanderen Circulair en/of een expert, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 31 en/of 32. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 23. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van de transitiemanager Vlaanderen Circulair, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 24 en/of 25. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap onder de vorm van een assessment in een extern development center, kan voor de geschikte kandidaten georganiseerd worden. Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van bepaalde duur (3,5 jaar).
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.268,73 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk zondag 25 juli 2021. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Deel dit artikel

 

donderdag 15 december 2022

In een aflopend project bij de zorgorganisaties Zorgband en Curando rond het meten van voedselverliezen, is vastgesteld dat een deel van de bereide voeding, niet wordt geconsumeerd. Zo gaat een gedee…

 

donderdag 15 december 2022

De Vlaamse Overheid zet via voedselhubs actief in op de herverdeling van voedseloverschotten naar mensen in kansarmoede. Om optimaal te werken, moeten die voedselhubs ingebed zijn in een netwerk van …

 

donderdag 15 december 2022

In Vlaanderen produceren supermarkten jaarlijks naar schatting zo’n 48.000 ton eetbare voedselreststromen. 95% hiervan wordt als afval afgevoerd. Toch zijn ze geschikt als voeder voor insecten. Die k…