Repairable

Burgers op de barricaden voor repareerbare producten

Om te kunnen evolueren naar een circulair economisch model, is het belangrijk om de kwaliteit en repareerbaarheid van producten te verbeteren. Een hiaat in dit proces is het gebrek aan een evenwichtige en actieve communicatie tussen producenten, consumenten en reparateurs. Er ligt nochtans een enorm potentieel aan informatie over de herstelbaarheid van producten bij de consument.

Met het project Repairable wil Netwerk Bewust Verbruiken een actief dialoog opbouwen tussen producenten, consumenten en reparateurs. We willen onderzoeken hoe gebruikers, met hun ervaring wat betreft het herstellen van producten, een evenwaardige gesprekspartner kunnen worden van de industrie, distributeurs en beleidsmakers.

Concreet onderzochten we via een actieonderzoek, het Grote Repareeronderzoek, de repareerbaarheid van spullen en de knelpunten die consumenten ondervinden. Op basis daarvan hebben we verschillende methodieken ontworpen en uitgeprobeerd om verschillende stakeholders te betrekken bij het debat. Met de resultaten en leerlessen uit die tests kunnen we naar beleidsmakers, middenveldspelers, reparateurs en producenten stappen. Op die manier hopen we met dit project enerzijds slim productdesign en anderzijds bewust consumentengedrag te stimuleren.

Download pdf bestand

Netwerk Bewust Verbruiken vzw

Partners Stuyverij vzw, Komosie

Sectoren

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Onze ontwikkelde methodes wekten interesse en enthousiasme bij de deelnemers. Zo verzamelden we veel nuttige informatie over drempels, hefbomen en attitudes wat betreft repareerbaarheid.
  2. De expertise en kennis opgebouwd gedurende dit traject vormden de basis voor het uittekenen van verschillende beleidsaanbevelingen, vervolgtrajecten en partnerschappen.
  3. Het traject met een diverse groep aan stakeholders en kennisinstellingen culmineerde in het opzetten van een internationale conferentie ‘Repair is the Future’.
  4. De beleidsaanbevelingen die werden ontwikkeld binnen ons traject worden meegenomen in beleidswerk op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Een dagboekmethode bij gezinnen (het Grote Repareeronderzoek) werd positief beoordeeld door de deelnemers. Het relatief hoge engagement vormde geen hindernis, integendeel, het bewijst dat veel mensen zich betrokken voelen bij dit onderwerp. Repareerbaarheid als thema leeft.
  2. De cocreatiesessies met consumenten, producenten en retailers waren inhoudelijk interessant, maar de deelname van bedrijven beperkte zich tot zij die al overtuigd waren. De inspanningen om een bredere groep bedrijven te betrekken, o.m. via direct calling, is vooral nuttig op middellange termijn.
  3. De geteste methodes voor het verzamelen van productgerelateerd advies leverden vooral indirecte resultaten op, zoals een versterkt communitygevoel onder reparateurs. Om nuttige technische informatie te verzamelen, moeten we gerichter inzetten op een specifiek product.
  4. Het belang van reparatie binnen de circulaire economie wordt erkend door een groeiende groep stakeholders. Dat blijkt o.m. uit de grote interesse in de conferentie. Om te komen tot reële verandering is er nood aan concrete investeringen in opvolgtrajecten die alle stakeholders betrekken.
1.154 individuele respondenten
40 betrokken stakeholders
443 gemonitorde reparaties
30 diepte-interviews reparateurs

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Ons project toont het potentieel van de geteste methodes en wekte interesse bij partnerorganisaties, zowel in Vlaanderen als daarbuiten. Samen met enkele van die organisaties werkten we mee aan een Europees project, Sharepair. Dat project werd goedgekeurd nog voor het einde van Repairable, waardoor we de resultaten onmiddellijk konden verzilveren en acties ondernemen op grotere schaal.

Sharepair heeft als doel het repair-ecosysteem te ondersteunen, onder meer door digitale tools te ontwikkelen in samenwerking met gebruikers. De bevragingen en methodes (IVOX, dagboekmethode ...) van ons project fungeerden als startpunt voor kennisontwikkeling binnen Sharepair. We deelden onze onderzoeksbevindingen, werkten mee aan een good practices report over burgerpanels en spelen een actieve rol in een coalitie van Europese steden die nieuwe burgerpanels wil uitrollen.